Hoe gaat u met conflicten om? Doe de test.

Hoe gaat u met conflicten om?  Een woordenwisseling, een stevige discussie, onderhandelingen  – het zijn allemaal conflicten. Maar de term conflict gebruiken we pas als een conflict escaleert. En dat gaat bij de een sneller dan bij de ander. Hoe ziet men uw manier van omgaan met meningsverschillen. Blijft u diplomatiek? Bent u assertief? Laat u het langs u heen glijden? Schikt u snel in of geeft u ze van katoen?

Wilt u inzicht in uw natuurlijke voorkeursstijl in conflicten? De Thomas Kilmann score zal een indruk geven van de wijze waarop u zult reageren in een aantal soorten conflictsituaties die u kunt tegenkomen. Er is geen “beste score”; elke stijl kan nuttig zijn in een bepaalde situatie. U krijgt een indruk over de mate waarin u kiest voor: het zich aanpassen, het vermijden of ontlopen van bepaalde situaties, compromissen zoeken of de gulden middenweg zoeken, samenwerken of problemen oplossen en wedijveren of forceren.

Open de test in PDF en print de test. Klik hier voor de test: Hoe gaat u om met conflicten, Doe de Thomas Kilmann test en de omschrijving van de vijf stijlen van conflicthantering.

De vijf stijlen van conflicthantering

De 5 stijlen zijn als volgt te herkennen en geschikt voor de volgende situaties:

Ontlopen kan de vorm aannemen van diplomatiek ontlopen van een onderwerp, het onderwerp uitstellen tot een beter moment, of eenvoudigweg zich onttrekken aan een bedreigende situatie. Hierbij neemt of ziet men geen zelfverantwoordelijkheid. Oorzaak / Gevolg….. Men gaat aan de Gevolg kant staan. De persoon ziet niet in dat hijzelf ook mogelijk een deel van de oorzaak is. Vragen als “Wat is mijn aandeel in het geheel? En/of Wat kan ik veranderen/doen om de situatie te verbeteren?” worden niet gesteld.

Te herkennen aan… Geschikt als…
 • Doen alsof je niets hoort
 • Grapjes maken
 • Contact tot een minimum beperken
 • Tegenstellingen niet aan het licht laten komen
 • Zich terugtrekken
 • Als je nog onvoldoende informatie hebt en wilt uitstellen
 • Als andere onderwerpen belangrijker zijn
 • Als de mogelijke schade van bespreking groter is dan de voordelen
 • Als de zaak hopeloos is

Doordrukken is assertief maar soms ook agressief, maar niet coöperatief: een persoon streeft zijn eigen belangen na ten koste van die van een ander. Deze stijl is gericht op macht, waarbij men alles gebruikt om te winnen: zijn vermogen tot argumenteren, poneren, zijn functie en sanctiemogelijkheden, opkomen voor je rechten, een standpunt verdedigen waarvan je gelooft dat het juist is, of gewoon proberen te winnen. Emoties spelen hierbij vaak een rol. De onderlinge functionele (zakelijke) verhouding wordt uit het oog verloren. Men gaat het conflict persoonlijk oppakken.

Te herkennen aan… Geschikt als…
 • Informatie manipuleren
 • Onwrikbare standpunten innemen
 • Win/lose houding, persoon aanvallen
 • Dwang uitoefenen, dreigen, zin doordrijven
 • Coalities vormen
 • Als je zeker weet dat je gelijk hebt
 • Als bescherming tegen een vechter
 • Bij onderwepen van vitaal belang voor de organisatie
 • Als impopulaire maatregelen nodig zijn
 • In noodsituaties, snel handelen is nodig

 Meegaan is niet assertief, maar wel coöperatief, het tegengestelde van forceren. Een persoon die toegeeft, verwaarloost zijn eigen belangen om die van een ander te bevredigen; er zit een element van zelfopoffering in. Toegeven kan de vorm aannemen van onzelfzuchtige edelmoedigheid of liefdadigheid, aan een opdracht van iemand anders te gehoorzamen terwijl men dat liever niet zou doen of toegeven aan de opvatting van de ander. Ontwijken is niet assertief, maar ook niet coöperatief -een persoon streeft noch zijn eigen belangen noch die van een ander na. Hij gaat het conflict niet aan.

Te herkennen aan… Geschikt als…
 • Geven
 • De ander niet kwetsen
 • Eigen belang verwaarlozen
 • Tegenstellingen uit de weg gaan of gladstrijken
 • Negatieve gevoelens niet uiten
 • Als je ongelijk hebt, de ander weet het beter
 • Als je sociaal krediet wilt opbouwen
 • Als het bewaren van de relatie belangrijker is dan het onderwerp
 • Om medewerkers de ruimte te geven om van fouten te leren

Compromis sluiten is matig assertief en matig coöperatief. Het doel is een geschikte, wederzijdse aanvaardbare oplossing te vinden die beide partijen gedeeltelijk bevredigt. Het houdt het midden tussen wedijveren en aanpassen. Een onderwerp wordt meer direct aangepakt dan met vermijden maar niet zo diepgaand onderzocht als met probleem oplossen.

Te herkennen aan… Geschikt als…
 • Geven en nemen, machtsbalans zoeken
 • Selectief informatie gebruik
 • Terughoudendheid over gevoelens
 • Acceptabele tussenoplossing zoeken
 • Win/win oplossing die beiden minder oplevert dan samenwerken
 • Als even machtige partijen elkaar nodig hebben
 • Als een tijdelijke regeling nodig is
 • Als samenwerken niet lukt
 • Als belangen groot zijn maar geen scheuring op mag treden

Probleem oplossen is zowel assertief als coöperatief – het tegengestelde van ontlopen. Probleem oplossen houdt in een poging om samen met de ander te werken aan het vinden van een oplossing die de belangen van beide personen volledig bevredigt. Dit betekent een onderwerp uitdiepen om de onderliggende belangen van de twee personen te identificeren en een alternatief te vinden dat aan alle belangen tegemoet komt. Dit proces kan de vorm aannemen van het uitdiepen van een verschil van mening om elkaars opvattingen te leren kennen, het beslissen over een oplossing die er anders toe zou leiden dat men om schaarse goederen zou strijden of een persoonlijk probleem aanpakken en daar een creatieve oplossing voor vinden.

Te herkennen aan… Geschikt als…
 • Actief luisteren, zoeken naar betekenis
 • Elkaar respecteren en echt begrijpen
 • Zowel zakelijke als gevoelsmatige aspecten bespreken
 • Samen analyseren en oplossing zoeken
 • Win/win oplossing zoeken
 • Als beider belangen zeer belangrijk zijn
 • Als commitment nodig is
 • Als je van elkaar kunt leren
 • Als je dezelfde doelen hebt
 • Als je elkaars negatieve gevoelens wilt begrijpen

Open de test in PDF en print de test. Klik hier voor de test: Hoe gaat u om met conflicten, Doe de Thomas Kilmann test en de omschrijving van de vijf stijlen van conflicthantering. www.objektif.nl          info@objektif.nl         M. 06-429 507 32

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *